Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Tomasz Trzósło NIP 8681720448 z siedzibą w Krakowie, 31-523 ul. Jana Kasprowicza 8a/4, właściciel www.roiexperts.pl (zwany dalej „Administratorem”).

 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu zrealizowania umów zawieranych z klientami i współpracownikami Administratora, w tym przede wszystkim do:

  • przeprowadzania rozliczeń pomiędzy podmiotami,
  • prowadzenia kampanii reklamowych w internecie,
  • informowania o efektach prowadzonych działań.
  • dokumentowania osiągniętych wyników w postaci case studies i referencji.

Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe w celach marketingowych własnych produktów i usług.

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

  • dane niezbędne do wystawienie faktury (nazwa, siedziba, NIP),
  • imiona i nazwiska osób działających w imieniu klientów lub współpracowników,
  • numery telefonów i adresy e -mail ustalone wspólnie jako służące do komunikacji,
  • dane dotyczące wykonywania samej usługi takie jak domena internetowa, numer konta AdWords.

Profilowanie danych osobowych

Dane osobowe podlegają profilowaniu i są wykorzystywane do celów tworzenia przez Administratora tzw. reklamy spersonalizowanej. Administrator wykorzystuje w tym celu m.in. narzędzie Google Analytics śledzące ruch na stronie www.roiexperts.pl.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres świadczenia usługi wynikającej z realizacji umowy lub przez 3 lata w przypadku wykorzystywania danych do celów tworzenia przez Administratora reklamy spersonalizowanej, profilowania i śledzenia ruchu na www.roiexperts.pl.

 

Przekazywanie danych osobowych

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, organizacji międzynarodowych, a także udostępniał danych podmiotom trzecim w celu prowadzenia przez te podmioty marketingu ich własnych produktów i usług.

 

Zabezpieczenie danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania danych na najwyższym poziomie, takich jak na przykład Google Drive. W celu zabezpieczenia danych osobowych Administrator podejmuje różne środki ostrożności, np. szyfrowanie i anonimizacja danych, cykliczne zmiany haseł itd. Administrator przetwarza dane osobowe również poza systemem informatycznym, korzystając z dostępnych środków zabezpieczających dostęp do danych.

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody na przetwarzania danych niezbędnych do realizacji umowy jest równoznaczne z unimożliwieniem należytego wykonania umowy, o czym Administrator poinformuje niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres administracja@roiexperts.pl, osobiście w siedzibie firmy Administratora lub w inny sposób dostatecznie wyrażający wolę składającego oświadczenie.

 

Skarga na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku zastrzeżeń dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Szybki Kontakt

Adres

Kraków:

ul. Jana Kasprowicza 8A/4

31-523 Kraków

790 578 340

tomektrzoslo@gmail.com